Email: ovf@ovf.hu
Központi ügyelet zöldszáma: 06-80-204-240

A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” című, KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt.

A projektről

A vizekhez kapcsolódó monitoring olyan rendszeres mintavételi, mérési, vizsgálati, észlelési tevékenységet jelent, mely a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotának megállapítását, jellemzését, illetve az állapot rövid, vagy hosszú távú változásának leírását lehetővé teszi. Ahhoz, hogy vizeink állapotát meghatározzuk, az abban bekövetkezett változásokat nyomonkövessük és ezek alapján vizeink állapotát javítsuk, a monitoring rendszert is fejleszteni kell. Ennek érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2016. május 4-én projektfejlesztésre irányuló Támogatási Kérelmet nyújtott be a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a „Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés, informatika és monitoring fejlesztés” című, KEHOP-1.1.0 azonosítószámú pályázati felhívásra.

Célkitűzések

Magyarország a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban nemzeti egyedi célkitűzéseket határozott meg. A projekt „a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint a természeti katasztrófák megelőzését szolgáló adat- és tudásbázis megteremtése” című nemzeti egyedi célkitűzéshez illeszkedik.

E célkitűzés keretében a tagállam az uniós támogatás által azt szeretné elérni, hogy a klimatológiai modellezés, a klímaváltozással szembeni területi sérülékenység-értékelés, az árvízi előrejelzés rendszerének fejlesztése, a vízkészletek számbavételét célzó modellezés, a vizek állapotának ellenőrzésére irányuló monitoring-rendszer fejlesztése, valamint Magyarország III. Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének elkészítése, az árvízi veszély-, és kockázati térképek, kockázat-kezelési tervek felülvizsgálata révén elegendő tudás álljon rendelkezésre a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a természeti erőforrások - elsősorban a vízkészletek - védelméhez szükséges közép- és hosszú távú fejlesztési szükségletek és a vízkárelhárítás érdekében szükséges intézkedések azonosításához, a megtett intézkedések hatásának vizsgálatához.

Magyarország a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban vállalta, hogy a „Kiépített, vagy továbbfejlesztett adat- és tudásbázisok száma” 2023-ra 5 db lesz. A projekt a monitoring-rendszer fejlesztése által ehhez a vállaláshoz, 1 db tudásbázissal járul hozzá.

A projekt a központi költségvetés forrásaiból az Európai Unió Kohéziós Alapjának társfinanszírozásával valósul meg. A megítélt támogatás 6.387.495.335 Ft, amelynek 85 %-a a Kohéziós Alap forrásaiból származik.

A projekt támogatási intenzitása:100%

A projektmegvalósítás fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2023. november 30.